กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำเครือข่าย

ลำดับ ชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง สังกัด
1 นายสมบัติ ท้ายเรือคำ รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyrights © 2019 - 2020 All Rights Reserved by เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่