รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุม CMU KM DAY


การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ชื่อ การส่งผลงาน วันที่ สถานะ การจัดการ
1 นายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ Poster Presentation 6 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
2 นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์ Poster Presentation 6 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
3 นางสาวณัฐินี สัสดี Poster Presentation 7 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
4 นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ Poster Presentation 7 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
5 นางนฤมล น่วมอนงค์ Poster Presentation 7 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
6 นายวลัญช์ชัย ปราณธัญธนดิษย์ Poster Presentation 8 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
7 นายศิวกร ฉิมนาคพันธุ์ Poster Presentation 10 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
8 นางสาวโอปอล์ สายดำ Poster Presentation 10 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
9 นางสาววันวิสาห์ โยธิยา Poster Presentation 11 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
10 นายประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล Poster Presentation 13 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
11 นางนฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูล Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
12 นางพรรณี ลีรพันธุ์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
13 นายนที พรหมสง่า Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
14 นางวาสนา ธรรมพิทักษ์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
15 นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
16 นายพรเทพ วิจันทร์ตา Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
17 นายพัฒนภูมิ วรรณชัย Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
18 นายบรรณสรณ์ มโนรส Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
19 นายคณิน สุพรศิลป์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
20 นางอัมพร ทัพบุรี Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
21 นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
22 นางสาวสายทอง คำป้อ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
23 นางอนุสรา ต๊ะพรหม Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
24 นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
25 นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
26 นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
27 นายอรรถชัย โฆษณสันติ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
28 นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
29 นางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
30 นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
31 นางเบญจพร จุฑาโรจน์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
32 นางอนุสรา ต๊ะพรหม Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
33 นางอนุสรา ต๊ะพรหม Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
34 นายคณิน สุพรศิลป์ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
35 นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
36 นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
37 นางยุคนธ์ นิมิตภาคภูมิ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
38 นางเบญจวรรณ ใจสักเสริญ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
39 นางสาวสุทธาทิพย์ วรรณกุล Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
40 นางสาวพรรณี ศรีเรือน Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
41 นายสุทธิพงศ์ สุรักษ์ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
42 นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
43 นางสาวจารุณี แก้วทอง Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
44 นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
45 นางสาววิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
46 นางสาวณัฐริกรานต์ แก้วนิล Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
47 นายสุระศักดิ์ เมาเทือก Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
48 นายสุรพันธ์ กาญจนวงศ์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
49 นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
50 ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
51 นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
52 นางธัญยพร รังทะษี Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
53 นางสาวพัชราภรณ์ คำหลวง Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
54 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
55 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
56 นางสาวภัทรพร ศรีโยยอด Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
57 นายยงยุทธ์ บุญมา Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
58 นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
59 นางเกศกนก ศรีวิทะ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
60 นายณัฐพงษ์ มังกร Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
61 นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
62 นางสุดรัก พิละกันทา Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
63 นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
64 นายอนุพงษ์ โถเหลือง Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
65 นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
66 -คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
67 นางชินานารถ ศรีจันทร์ดร Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
68 นางสาวกุสุมา ภาคภูมิ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
69 อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
70 นายทินภัทร โพธิสง่า Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
71 นางพิกุล กันทะพนม Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
72 นายศรัณญู บัวออน Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
73 ดร.จิตถนอม สังขนันท์ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
74 นายสุมณฑล หมูจุน Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
75 นางศุภมาส สุภารัตน์ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
76 ดร.จิตถนอม สังขนันท์ Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ไม่ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
77 นางพรพรรณ ดาศรี Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
78 นางสาวนิภาพร รักษาภักดี Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
79 นายธนากร ลิมป์แสงใส Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
80 นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ Oral Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
81 นางจินตนา ตรีรัตนธำรง Poster Presentation 14 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
82 นายสุมณฑล หมูจุน Poster Presentation 15 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
83 นางนฤมล พูลเพียร Poster Presentation 15 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
84 นายศรีทัย สีทิพย์ Poster Presentation 16 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
85 นางสาวเกตุดาว หลงลืม Poster Presentation 16 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
86 นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ Poster Presentation 17 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
87 นางนงคราญ ไชยวงค์ Oral Presentation 17 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
88 นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ Oral Presentation 17 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
89 -สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Poster Presentation 17 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
90 นางศุภมาส สุภารัตน์ Poster Presentation 17 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
91 นางศุภาพร รัตนสิริ Poster Presentation 17 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
92 นางสุนทรินทร์ จึงแสงสถิตย์พร Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
93 นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
94 พญอาภาพัชร บุญเจริญ Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
95 นายกสิณ ประกอบไวทยกิจ Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
96 นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
97 นายศุภวิชญ์ ใจเย็น Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
98 นายสุริยา ตาสิติ Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
99 นางอัจฉรา เฟื่องกาญจน์ Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
100 นางสาวศศิณัฏฐ์ พงษ์ธรรม Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
101 นางสุนทรี โตวัฒน์นิมิต Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
102 นายตามอนภาคย์ เฟื่องกาญจน์ Oral Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
103 นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
104 นางวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
105 นางศิวพร อึ้งวัฒนา Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
106 นางสาวเบญจพรรณ เมธาจารย์ Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 ตอบรับผลงาน แก้ไขข้อมูล
107 นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ Poster Presentation 18 สิงหาคม 2563 รอการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล


เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyrights © 2019 - 2020 All Rights Reserved by เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่